Net Specific

Net.Specific

Net.Specific er Museet for Samtidskunsts nye udstillings-website til netkunst, der med skiftende udstillinger skal vise forskellige sider af den netkunstneriske praksis.

Close
Netspecific på comp 1
Del

Net.Specific - et udstillingsrum til netkunst

Med udstillings-platformen Net.Specific ønsker Museet for Samtidskunst at udvide sit udstillingsområde til også at inkludere internettet. Det sker ved både at inddrage netkunsten som kunstform og ved at bruge nettet om udstillingsrum.

Museet for Samtidskunst ønsker at benytte sig fuldt ud af de muligheder samtidskunsten giver og stiller derfor et musealt udstillingsrum til rådighed for den netspecifikke kunst. Navnet Net.Specific henviser til netkunsten, der er udviklet til at eksistere online og som bruger nettet som sit materiale. Det er en stedspecifik kunstform, som bruger nettet som konceptuelt bagtæppe og idégrundlag.

Netkunsten passer naturligt ind i Museet for Samtidskunsts fokus på flygtig, performativ og tidsbaseret kunst. Den har sine kunstneriske forfædre i konceptkunst og fluxus og anvender strategier, der kan sammenlignes med mail art’s brug af post-systemet og den deraf følgende etablering af kunstneriske samarbejder og netværk på tværs af landegrænser. Fælles for disse kunstformer er, at der arbejdes med måden, vi kommunikerer på og den kultur og det netværk, der skabes.

Udstillings-websitet Net.Specific er et permanent tiltag, hvorpå museet vil afholde skiftende udstillinger med netbaseret kunst. Der er i Net.Specific fokus på, at brugerne skal opleve netkunsten hjemme fra deres egen computer, i det miljø hvortil værkerne er skabt. På den måde vil der opstå en højere grad af fordybelse og interaktion med værkerne.

Net.Specifics kuratoriske flade tager udgangspunkt i, at værkerne som oftest afvikles i en browser og er net-afhængige. Fysiske afstikkere kan dog være en naturlig udledning af disse værker og være en direkte forstærkning af eller kommentar til værkernes stedspecificitet online og til netkulturen generelt. Net.Specific indskriver sig tilsvarende i en kurateringspraksis, der ønsker at gøre netkunsten mere tilgængelig for publikum. Det der adskiller Net.Specific fra andre tiltag er, at det er et dansk musealt rum, der faciliterer produktionen af nye værker med et ønske om at give dem en god og respektfuld formidling.


Close
Jodi 404

JODI: http://404.jodi.org/

Del

Hvad er netkunst?

Netkunst er en flygtig og til tider anarkistisk kunstform, der bruger internettet som sit primære materiale. Netkunstværkerne henter således ofte data fra andre netmaterialer og websites, hvilket er med til at give dem deres særlige dynamik og flygtighed.

Netkunsten er m.a.o. en stedspecifik kunstform, der er bundet til sin tilstedeværelse og handling på nettet. Det er derfor nødvendigt, at man skaber et online rum, som Net.Specific, hvor netkunsten kan udstilles og opleves.

Netkunst – en definition

Netkunst terminologien kan være svær at afgrænse, i særdeleshed da flere netkunstnere med tiden har bevæget sig udenfor deres ‘webdomæne’. Tilsvarende er betegnelsen net.art, med sit markante punktum i midten, blevet til en historisk term for den tidlige netkunst, der kan tidsbestemmes fra ca. 1993/94 frem til starten af 00’erne. I dag arbejder kunstnerne med nettet i en udvidet praksis, der med mobile enheder giver nye muligheder i netværket. Det samme gør kunstnere, der knytter det fysiske rum sammen med online-rummet, selvom dette også tidligere har været anvendt i praksis.

Det kan være svært helt at afgrænse netkunstens felt, dog kan det slås fast, at den skal være afhængig af internettet for at kunne kategoriseres her. Mange vil også mene, at den skal eksistere i en browser for at kvalificere sig som netkunst, men her er det igen afhængig af, om det er World Wide Web, der tales om, eller det er en mere generel netværksbetragtning der anskues.

Netkunstens mange former

Mange tidlige netkunstnere beskæftigede sig med den utopi, der knyttede sig til internettet i de første år. I særdeleshed idealiserede mange af internettets nye brugere den uendelige tilgang til data og til den frie strøm og distribution, som nettet bragte med sig. Denne ideale tilstand var dog ikke en egentlig realitet, da søgemaskiner og browsere hurtigt fik deres egen økonomiske agenda, hvilket flere netkunstnere problematiserer og viser i deres værker. Fx den amerikanske netkunstner Mark Napiers værk The Shredder (1998), der bogstavelig talt makulerer og dekonstruerer det website, som tastes ind i søgefeltet.

Den tidlige netkunst brugte ofte internettets kodede eksistens som central tematik i værkerne, hvilket den til stadighed gør. Man kan tale om en decideret kode-æstetik, hvor brugen af fejlen, en såkaldt ‘glitch’, bliver et metodisk greb i netkunsten. Den belgisk / hollandske netkunstgruppe JODI, som også er med på Net.Specifics første udstilling, er kendt for at være den første til konsekvent at bruge glitch i værkerne. Ved at gøre den bagvedliggende kode til et centralt fokus, vender JODI mere eller mindre vrangen ud på nettet. Værkerne er ofte lettere kaotiske og abstrakte lag af kode, der udfordrer brugerens visualitet og navigationsmønstre på nettet. Læs mere om JODIs værk i Net.Specifics udstilling

Hyperlinket, et markant netkarakteristika, er tilsvarende blevet anvendt af kunstnere som et narrativt, fortællende instrument. Eksempelvis russiske Olia Lialinas værker, der skaber strukturer, som bl.a. fortæller om en hypertekstuel rejse rundt på nettet i værket Agatha Appears (1997 / rekonstrueret 2008) eller som et visuelt digt i My Boyfriend Came Back from the War (1996), hvor man klikker rundt mellem værkets sites.

Den kritiske og konceptuelle netpraksis

Hvor de fleste netkunstnere har en generel bevidsthed om nettets funktionaliteter, så er der nogle direkte aktivistiske netkunstgrupper, der tager nettets kommercielle interesser under kærlig behandling. Gruppen etoy har bl.a. arbejdet med brugerens egen kritiske bevidsthed i deres Digital Hijack (1996): Når brugeren søgte på specifikke ord, blev de bogstavelig talt bortført og videresendt til et website med navnet hijack.org. Sitet overtager søgningen og et digitalt hijack finder sted. Gruppen har også ligget i en omfattende retssag med det kommercielle firma eToys Inc. om rettighederne til navnet og webadressen etoy.com. Retssagen inkluderede en mobilisering over hele netværket i en TOYWAR (1999), som endte med at net-kunstgruppen etoys vandt. Sejren er blevet et markant symbol på, hvordan magtfordelingen i den digitale kultur kan vippes.

Det samme ses hos gruppen ®TMark. De skabte i 1999 to falske websites, GWBush.com og Gatt.org, som satte fokus på centrale problematikker ved henholdsvis George W. Bushs politik og World Trade Organisations programmer. WTO websitet Gatt.org blev af mange set som officiel og gav gruppen en invitation til at deltage i en kongres i 2000 som WTO – og aktivistgruppen The Yes Men var født. Gatt.org er et godt eksempel på en intervention påbegyndt online, som er flyttet ud i det fysiske rum som politisk aktion. Denne type af falske websites er også en konsekvens af den anonymitet, man ubesværet kan påtage sig på internettet, hvor en overbevisende falsk side kan skabes af alle med programmerings evner. Her er det muligt at performe og skabe sin egen identitet, bedrive undergravende virksomhed og dyrke hvad medie- og netaktivisterne i Critical Art Ensemble kalder for ‘digital civil ulydighed’.

En mere konceptuel kritisk praksis ses hos kunstnere som serbiske Vuc Cosic og engelske Heath Bunting. Bunting har en kritisk tilgang til institutionen og samfundet. Han er interesseret i at se verden igennem netværket og diverse systemer. Bunting skaber værker, der skitserer og problematiserer disse, fx økonomiske interesser i værket Skint: The Internet Beggar (1996) og det komplekse identitetsprojekt The Status Project (2004-2014). Cosic har i samme ånd kritiseret udstillingsmediet. Fx Documenta X’s udstilling af netkunst med værket Documenta Done (1997), som er en direkte kopi af Documentas website, før den blev taget af nettet.

Hollandske Constant Dullaart leger tilsvarende med kommercielle tendenser på nettet. Han er bl.a. interesseret i at rekontekstualisere materialer, som han har fundet online og vise nye sider af disse. Dullaart har fx lavet både en roterende, en sovende og en rystende Google browser og lavet performances, både live og via You Tube, hvor han blandt andet opfører en menneskelig udgave af en dvd-screensaver.

Hacking, kloning og kopiering

At nettet er et system, der giver materiale til netkunsten er væsentlig. Her hackes, klones, kopieres, approprieres og laves digitale collager, hvor spørgsmål omkring rettigheder og autenticitet for alvor kommer i spil. Mange netkunstnere har en demokratisk holdning til nettets materialer og går ind for deling og copy-left, som kommenterer på absurditeten ved copyright på internettet.

Den italienskfødte netkunstgruppe 0100101110101101.ORG har konsekvent gennem deres praksis lånt fra den digitale kultur og populærkulturen og taget konsekvensen af også at dele deres egne personlige materialer i værket Life Sharing (2001-03). De har kopieret og hacket andre websites, bl.a. netkunstgruppen JODIs værker i Copies (1998) og udstillingssitet Hell.com (1999), i en protest mod adgang kun for medlemmer. Man kan knytte netkunstnernes genbrug, kloning og viderebearbejdelse af andres materiale til open-source bevægelsens tanker om tilgængelighed, som mange netkunstnere associerer sig med. En tankegang, der er en direkte konsekvens af nettets kodede materialitet.

Nettet – et performativt rum

Internettet er i sig selv performativt, bl.a. gennem dets omskiftelighed og dynamik. Netkunsten afspejler i høj grad denne performativitet og såkaldte online-interventioner og performances har tidligt set dagens lys. Et kendt eksempel er den førnævnte WTO-intervention af ®TMark. Flere netkunstnere ser også sig selv som performance-kunstnere, der sætter en handling i gang via nettets egne mekanismer og performativitet. Netkunstværker kan i den forstand være selvorganiserende virale organismer, der distribueres over et netværk, fx 0100101110101101.ORGs Biennale.py (2001). Værket er en python virus, der videredistribuerer sig selv og lever sit eget liv i netværket. Til Net.Specific har 0100101110101101.ORG tillige skabt et viralt værk, en happening, hvor rygtedannelse og distribution af digitalt materiale er i fokus. Læs mere om 0100101110101101.ORG og værket Emily’s Video

At lave live performance på internettet er blevet mere udbredt med Web 2.0 og sociale medier, hvor syntetiske verdener, online computerspil og chatrooms er blevet en scene for kunstnere at udfolde sig på. 0100101110101101.ORG har specialiseret sig i dette og lavede fra 2003 og frem re-enactments af kendte historiske performance-værker i den syntetiske verden Second Life. Tilsvarende konstruerede de et fingeret selvmord over et chatroom i værket No Fun (2010).

Brugen af det fysiske rum

At netkunsten kan være knyttet til det fysiske rum er ikke nyt. Allerede fra begyndelsen var det vigtigt for kunstnerne at mødes i det fysiske. Nogle vægtede at skabe værker, der aktiverede både det fysiske og det digitale, online rum i en proces, hvor det ene understøttede det andet. Et tidligt eksempel på et værk, hvor internettet spillede en væsentlig rolle knyttet til et fysisk rum er Antonio Muntadas The File Room (1994), hvor brugerne både kunne søge efter og arkivere deres eget materiale om censur. Nogle netkunstnere i dag har tilsvarende fokus på den forskydning, der kan være mellem online tilstedeværelse og steder placeret i det fysiske landskab, fx den canadiske kunstner Michelle Teran, der skaber fortællinger gennem brug af data og online kort som fx Google Maps. Læs mere Michelle Teran og værket The Little Yellow House samt Jens Wunderling og Philipp Boschs værk Transgression, der begge igangsætter det fysiske rum i Net.Specifics udstilling.


Close
Paul Baran network 1

Paul Barans netværks skema (1964) fra On distributed communications: Introduction to distributed communications networks.

Del

Netværkskuratering

Det er væsentligt at have i baghovedet, at netkunsten i første omgang er en kunstform, der lever sit eget liv uden for museer og udstillingssteder. Det er derfor en udfordring at indlemme den i kunstinstitutionens ofte ret traditionelle struktur.

Når man beskæftiger sig med netkunst, er det er vigtigt, at man i kurateringsprocessen respekterer værkernes dynamik og ikke låser dem fast. Der findes en anden form for dynamik på nettet og ikke kun pga. værkernes struktur, men også i den forgængelighed og ’tab af kontrol’, der kan findes i det distribuerbare netværk. Dette er en præmis, man som kurator må tage med som et væsentligt karaktertræk ved netkunsten, som man må respektere, når man inkorporerer den i en museal ramme.

Siden netkunsten opstod i midt 1990’erne har udstillingssteder forsøgt at udstille den i fysiske udstillingsrum. I særdeleshed har man set udstillinger med opstillede computere – én til hvert netkunstværk. I de mest radikale tilfælde har værkerne været låst til én specifik computer, hvilket er stik imod netkunstens dynamik og oprindelig intention, hvor værkerne er afhængige af dens netspecifikke kontekst – herunder andre websites. Der ses her en bevægelse væk fra en objektorienteret tilgang til kuratering mod et fokus på proces og netværk, hvor der ifølge kuratoren og teoretikeren Josia Krysa sker en naturlig forskydning i, hvordan kurateringen rent politisk (med magtrelationer og kontrol) finder sted. Kuratoren bliver producent af en ny kontekstualiserende ramme for værkerne på nettet.

Netkunsten er naturligt blevet indskrevet i en kuraterings-praksis online, hvor både små aktører og enkeltpersoner har kunnet skabe linkbaserede udstillinger med netkunst på deres hjemmesider. Der opstod også større tiltag i netkunstes første år, som tog netkunsten til sig, fx Rhizome.org og danske Artnode, der var med på scenen fra begyndelsen af. Store institutioner, særligt i USA, har tilsvarende lavet specielle ‘rum’ på nettet til netkunsten. Bl.a. kan Walker Art Centers Gallery 9 (skabt af Steve Dietz fra 1997-2003) og Whitney Museums Artport (skabt af Christiane Paul i 2001) fremhæves. Flere af disse inkluderer også anden medie-baseret kunst.


Close
Nettime

Screenshot af Nettime website anno 2012.

Del

Netkunst ressourcer på nettet

Internettet er i sig selv en uudtømmelig ressource, når det gælder litteratur om netkunst. Det er også her, at værkerne findes og dialogen om dem holdes aktivt i gang.

Mange anerkendte forskere publicerer gerne deres artikler på nettet og har været aktive på de mange e-mail lister, diskussions sites og fora, som beskæftiger sig med digital kultur og netkunst, her fx nettime, 7-11 og Rhizome.org. Den diskussion og aktivitet, der finder sted på disse lister og sites er væsentlige, hvis man skal forstå netkulturens bevægelser. De mest fremtrædende lister og fora var med til at skabe en kultur omkring netkunsten og gøre opmærksom på de forskellige værkers eksistens. Ligeledes var de fysiske møder vigtige. Her mødtes kernen af kunstnerne for at diskutere værker og problematikker, fx på den taktiske mediekonference Next5Minutes. Denne tradition fortsætter stadig på de større festivaler for digital kultur, som den årlige Transmediale i Berlin, Tyskland og Ars Electronica i Linz, Østrig samt små kunstnerdrevne events, fx 0100101110101101.ORGs The Influencers, der siden 2004 årligt afholdes i Barcelona, Spanien. Dog er flere af disse bredt fokuseret omkring medier og digital kultur, sidstnævnte også på medie-aktivisme.

Litteraturliste om netkunst

Listerne under dette afsnit er som meget andet på nettet, både ufuldstændig og i løbende udvikling. Links til artikler vil derfor også med tiden blive forældede, ligesom nye udgivelser vil komme til. Det samme med kunstnerlinks og festivaler.

Atkins, Robert: “State of the (Online) Art”, originalt publiceret i Art in America, april 1999: http://www.robertatkins.net/beta/shift/online/state.html

Baumgärtel, Tilman: net.art: Materialen zur Netzkunst, Nürnberg: Verlag für moderne kunst Nürnberg 1999

Baumgärtel, Tilman: net.art 2.0: Neue Materialen zur Netzkunst, Nürnberg: Verlag für moderne kunst Nürnberg 2001

Baumgärtel, Tilman: “Mark Napier’s „Landfill‟”, in Nettime, 1998: http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9807/msg00074.html

Bookchin, Nathalie: a history of net art (open source)
http://bookchin.net/history.html

Bosma, Josephine: ”Is it a Commercial? Is it Spam? It is net.art!”, originalt publiceret i Mute, 1998: http://laudanum.net/cgi-bin/media.cgi?action=display&id=953720713

Bosma, Josephine: Nettitudes – Let’s talk net art, NAi Publishers, 2012

Brøgger, Andreas: ”net art, web art, online art, net.art” (2000), in Afsnitp.dk on/off: http://afsnitp.dk/onoff/Texts/printerfriendly/broggernetart,we.html

Brøgger, Andreas: ”www.kunst.net/essay.doc”, in Kritik, 34. årg. nr. 149, 2001

Chandler, Annmarie & Norie Neumark (red.): At a Distance – Precursors to Art and
Activism on the Internet, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press 2006

Corby, Tom: Network Art: Practices and Positions, London/Oxon/New York: Routledge 2006

Daniels, Dieter & Gunther Reisinger (red.): Net Pioneers 1.0: Contextualising Early Net-based Art, Berlin: Sternberg Press 2010

Dietz, Steve: ”Curating Net Art: A Field Guide”, in Christiane Paul (red.): New Media in the White Cube and Beyond, Berkeley/Los Angeles, London: The University of California Press 2008, pp. 76-84

Dietz, Steve: ”Collecting New-Media Art: Just Like Anything Else, Only Different”, in Bruce Altshuler (red.): Collecting the New: Museums and Contemporary Art, New Jersey/Oxfordshire: Princeton University Press 2005, pp. 85-101

Gere, Charlie: Digital Culture, London: Reaction Books 2002/ 2008, 2. udgave

Greene, Rachel: Internet Art, London: Thames & Hudson 2004

Krysa, Joasia (red.): Data Browser 03: Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems, New York: Autonomedia 2006

Lillemose, Jacob, Nikolaj Recke & Artnode.ORG (red.) Vi elsker din computer, København: Artnode.org & Det Kgl. Danske Kunstakademi 2008

Lunenfeld, Peter (red.): The Digital Dialectic, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press 1999/2000

Lunenfeld, Peter: Snap to Grid: A User’s Guide to Digital Arts, Media, and Cultures, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press 2000

Nason, Gabriele & Filomena Moscatelli (red.): Eva and Franco Mattes: 0100101110101101.org, Milano: Charta Books 2009

Paul, Christiane (red.): New Media in the White Cube and Beyond, Berkeley/Los Angeles, London: The University of California Press 2008

Shulgin, Alexei & Olga Goriunova: ”Glitch”, in Neural, nr. 28, 2008, pp. 44-47

Shulgin, Alexei & Olga Goriunova: Read_me: Software Art & Cultures, Aarhus: Aarhus University Press 2004

Stellabras, Julian: Internet Art: The Online Clash of Culture and Commerce, London: Tate Publishing 2003

Trant, Jennifer: ”When All You‟ve Got is „The Real Thing‟: Museums and Authenticity in the Networked World”, in Ross Parry (red.): Museums in a Digital Age, Lon-don/Oxon/New York: Routledge 2010, pp. 306-313

Wysocka, Elzbieta: Agatha Re-appears, restaureringsrapport i regi af C3: Center for Culture & Communication Foundation, 2008: http://www.incca.org/preservation/390-wysocka-e-agatha-re-appears-net-art-resoration-project.html

Netkunst links
Mark Napier
RTMark
etoy
Olia Lialina
Heath Bunting / Irational.org
Vuc Cosic
JODI
Alexei Shulgin
0100101110101101.ORG
Mogens Jacobsen
Michelle Teran
Anders Bojen og Kristoffer Ørum
Jens Wunderling
Christophe Bruno
Constant Dullaart
Web 2.0 Suicide Machine

E-mail lister, fora og udstillings sites
Rhizome.org
Nettime
Artnode.org
7-11 (ikke længere aktiv)
artificial.dk
afsnitp.dk
Dia center
turbulence.org

Whitneys Artport
adaweb

Festivaler:
The Influencers
Transmediale
Ars Electronica
Electrohype
Next5minutes

Digital kultur:
Neural
Wired
Eyebeam
Furtherfield


Close
Del

Kolofon

Net.Specific er udviklet af Museet for Samtidskunst

Kontakt:
E-mail: info@samtidskunst.dk
Telefon: +45 46316570

Projektstyring: Tina Mariane Krogh Madsen og Mads Kullberg
Webudvikling- og design: Oncotype Aps. og Museet for Samtidskunst

Udstillingen Communication Paths:

Kurator: Tina Mariane Krogh Madsen
Tekster og redaktion: Tina Mariane Krogh Madsen
Engelsk oversættelse: Culturebites

Udstillingen Performing the Media – Online Identiteter:

Kurator: Tina Mariane Krogh Madsen
Tekster og redaktion: Tina Mariane Krogh Madsen

Net.Specific er støttet af:

støtte logoer

Kulturstyrelsens Digitale Pulje
Kunstrådets Billedkunstudvalg
Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg